ALGEMENE VOORWAARDEN REFLOWER

Artikel 1 - Begrippen

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Klant: iedere partij (zowel zakelijk als particulier) aan wie Reflower blijvende bloemen met bijpassende vaas verhuurt, alsmede iedere partij (zowel zakelijk als particulier) die Reflower een opdracht van enige andere aard heeft verstrekt; 

Membership: een Overeenkomst tussen Reflower en de Klant voor het op periodieke basis leveren (verhuren) van boeketten met blijvende bloemen door Reflower, eventueel aangevuld met andere gerelateerde producten door Reflower, een en ander zoals nader overeengekomen in de individuele Overeenkomst;

Reflower: Reflower BV, gevestigd aan de Nieuwpoortkade 19, 1055 RX te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84679832;

Reflower Business Membership; een Membership van een zakelijke Klant;

Reflower Membership: een Membership van een particuliere Klant (een consument);

Overeenkomst: iedere door de Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Reflower afkomstige offerte, iedere bestelling die de Klant bij Reflower plaatst, of iedere andere overeenkomst die de Klant aan Reflower bindt;

Persoonsgegevens: alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op de Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;

Website: de website www.reflower.nl.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten afkomstig van Reflower. 
 2. Reflower is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Klant hierover schriftelijk informeren. Indien sprake is van Membership, is die Klant gerechtigd om de Overeenkomst  te ontbinden.
 3. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.
 4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden, dan zal de inhoud van de Overeenkomst voorrang hebben. 
 5. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Reflower uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbod; sluiten van de Overeenkomst

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden. 
 2. Contracteren met Reflower  geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Reflower en Klant komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Membership, tot stand via de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Reflower te accepteren of wanneer Reflower is begonnen met de uitvoering van de order of opdracht.
 3. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Reflower kan de Klant diens rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of een Membership niet overdragen aan derden.
 4. Om voor een Membership in aanmerking te komen, dient de Klant in Noord Holland, Zuid Holland of Utrecht woonachtig/gevestigd zijn.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

 1. De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW en overige overheidsheffingen. 
 2. Reflower behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van het Membership aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Membership te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen, de grootte van de boeketten en de dienstverlening (zoals het aantal wisselmomenten), waarbij Reflower de Klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft, zal informeren.
 3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 4. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Reflower op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden. Ingeval de Klant gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft de Klant aan de door Reflower geselecteerde Payment Provider toestemming om namens Reflower door middel van een SEPA-machtiging betalingen van het door de Klant opgegeven rekeningnummer te innen.
 5. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling voor een Membership vindt plaats op de 25e van de betreffende maand. Het is een zakelijke Klant niet toegestaan diens betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen en/of te verminderen.
 6. In geval van te late betaling zal de Klant van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de in artikel 4.5 genoemde datum wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn.
 7. Ingeval de Klant na aanmaning, welke uitsluitend elektronisch wordt verstuurd, verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Reflower gerechtigd een incassobureau in te schakelen, welke kosten voor rekening van de Klant komen, en de diensten van Reflower voor de betreffende Klant te blokkeren.

Artikel 5 – Kortingscodes

Reflower kortingscodes zijn strikt persoonlijk en mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Reflower behoudt zich het recht voor om de verkregen korting en/of het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.


Artikel 6 - Gegevens Klant

 1. De Klant is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant kan uiterlijk tot 5 dagen voor een bezorging/wissel de voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante Persoonsgegevens via de Website of schriftelijk wijzigen. De wijziging geldt pas nadat deze door Reflower schriftelijk is bevestigd.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Reflower verstrekte gegevens, waaronder de Persoonsgegevens, ook indien die gegevens via een derde aan Reflower worden aangeleverd. Reflower mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen. 
 3. De Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Reflower de Klant verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot (een account op) de Website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. De Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.

Artikel 7 – Privacy

Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerkt Reflower Persoonsgegevens van de Klant. Reflower hanteert een online privacy beleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die de Klant daarbij heeft.


Artikel 8 – Opzeggen Membership of vakantieservice

 1. De Klant is gerechtigd om via de Website en/of schriftelijk het Membership te allen tijde op te zeggen. 
 2. Voor het tijdelijk onderbreken van een Membership ("vakantieservice") geldt dat de Klant hier éénmalig per kalenderjaar gebruik van kan maken. De vakantieservice geldt voor 14 dagen. 
 3. De opzegging of aanvraag tot vakantieservice dient uiterlijk 10 dagen voor de volgende bezorging/wissel door Reflower te zijn ontvangen en schriftelijk bevestigd. 

Artikel 9 – Eigendom en verzorging blijvende bloemen

 1. Reflower blijft te allen tijde eigenaar van de geleverde blijvende bloemen met bijpassende vaas. Als de blijvende bloemen met vaas bij de Klant staan, dient de Klant hiermee zorgvuldig om te gaan. De blijvende bloemen met vaas mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reflower niet op een andere locatie worden geplaatst dan zoals in de Overeenkomst vastgelegd.
 2. Het is niet toegestaan de blijvende bloemen met echte bloemen/planten/zaken te mengen. Het is evenmin toegestaan om de blijvende bloemen water te geven. Schade aan de blijvende bloemen en/of vaas zal door Reflower op de in lid 3 van dit artikel genoemde wijze bij de Klant in rekening worden gebracht.
 3. Indien de Klant niet in staat is de blijvende bloemen met vaas in de oorspronkelijke staat op het overeengekomen moment te retourneren, zal een bedrag van EUR 302,50 inclusief BTW in rekening worden gebracht. Indien een vaas breekt of anderszins schade (chip, barst, etc.) heeft, wordt een bedrag van EUR 60,50 inclusief BTW in rekening gebracht. Indien de Klant gedeeltelijk in gebreke blijft met het retourneren van de blijvende bloemen (bijvoorbeeld enkele blijvende bloemen zijn beschadigd/ontbreken) dan zal naar redelijk oordeel van Reflower een aanvullend bedrag in rekening worden gebracht.
 4. Voorafgaand dan wel bij aflevering wordt door Reflower een foto van de blijvende bloemen en vaas gemaakt, deze foto legt de oorspronkelijke staat van het geleverde tussen Reflower en de Klant vast.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen en diensten berusten bij Reflower. Het is de Klant niet toegestaan om de naam en/of het logo Reflower (en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling) te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden. 
 2. De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van goederen of diensten aan de Klant alsmede de bijbehorende documenten. 

Artikel 11 – Levering; levertijd en uitvoering

 1. Reflower bezorgt in Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en –tijden zijn geen fatale termijnen.
 2. Elke levering/wissel kost EUR 15 inclusief BTW per boeket.
 3. Indien, ongeacht de reden, de Klant nalaat de (tijdige) levering van de goederen die volgens de Overeenkomst ter levering zijn aangeboden te aanvaarden, dan komen alle door Reflower tevergeefs gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Klant. 
 4. Levering geschiedt op het bij de bestelling door de Klant opgegeven adres. De Klant is verplicht zeker te stellen dat een persoonlijke overdracht van de producten mogelijk is. Mocht een persoonlijke overdracht niet mogelijk zijn, dan is de Klant in gebreke ten aanzien van de acceptatie en/of wissel. 
 5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kunnen de producten - tegen betaling van extra bezorgkosten - op een ander moment worden aangeboden. 
 6. Reflower is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst anderen dan met Reflower verbonden personen in te schakelen voor zover dat voor de uitvoering wenselijk is. De Klant is gebonden aan de voorwaarden die Reflower met de door hem ingeschakelde anderen overeenkomt.

Artikel 12 – Klachten; vervaltermijn
 1. De Klant dient de blijvende bloemen en bijpassende vaas direct na levering te controleren. Klachten van de Klant met betrekking tot de onjuiste of onvolledige uitvoering van een order dienen Reflower schriftelijk te bereiken binnen 8 dagen na ontvangst. Indien de klacht Reflower niet binnen deze termijn bereikt kan de Klant zich er niet meer op beroepen dat de order onjuist of onvolledig is uitgevoerd. 
 2. Indien Reflower meent dat een klacht gegrond is, dan heeft Reflower de mogelijkheid de geleverde goederen te vervangen of, indien vervanging of herstel niet mogelijk is, de Klant een vergoeding te bieden van maximaal het door de Klant betaalde factuurbedrag in verband met de geleverde goederen (en zal de geleverde goederen terugnemen). 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en verjaringstermijn

 1. Reflower is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door Reflower aan de Klant geleverd product en/of dienst.
 2. Alle wettelijke vorderingen van de Klant jegens Reflower  zullen in ieder geval verjaren na één (1) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende verplichting verschuldigd werd op grond van de order, of de schadeveroorzakende gebeurtenis optrad. 
 3. De Klant zal Reflower vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door Reflower aan de Klant geleverde goederen of diensten, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van een derde met enige omstandigheid die onder het risico van de Klant valt.

Artikel 14 – Opschorten en ontbinding

Reflower kan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijk interventie (met onmiddellijke ingang en zonder dat Reflower gehouden is tot een vergoeding) in geval dat (i) de Klant tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en/of (ii) de Klant uitstel van betaling aanvraagt of dit aan hem wordt verleend of de Klant failliet verklaard wordt.


Artikel 15 - Overmacht

In geval van overmacht (als bedoeld in artikel 6:75 BW) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmacht situatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden zal duren, of al meer dan drie (3) maanden duurt, kan de andere partij schriftelijk de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke interventie ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft. 


Artikel 16 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. De rechtsbetrekkingen tussen Reflower en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Reflower en de Klant zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.
Terug naar blog