Hoe schrijf je een impact report?

Hoe schrijf je een impact report?

Hieronder zijn enkele voorbeelden van de eisen en inhoud die vaak in een impactrapport worden opgenomen:

  1. Inleiding en achtergrond: beschrijf het doel van het rapport, de achtergrond van het initiatief, de doelstellingen en de methodologie die gebruikt is voor de rapportage.

  2. Belanghebbenden en stakeholders: identificeer alle belanghebbenden en stakeholders van het project, evenals hun belangen en de impact van het project op hen.

  3. Impactgebieden: beschrijf de impactgebieden van het project, zoals sociale, economische en milieu-impacten, en beschrijf hoe deze impactgebieden zijn gemeten en geëvalueerd.

  4. Resultaten: presenteer de resultaten van het project en de impact die het heeft gehad op de belangrijkste gebieden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van statistieken, grafieken, casestudies en verhalen.

  5. Discussie: analyseer de resultaten en discussieer de belangrijkste bevindingen. Geef ook een beoordeling van het project en de effectiviteit ervan, samen met de kansen voor verbetering.

  6. Aanbevelingen: formuleer aanbevelingen voor verdere verbetering en ontwikkeling van het project. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de uitbreiding van het project, veranderingen in de doelstellingen of de focus van het project.

  7. Conclusie: sluit af met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies van het rapport.

Belangrijk is dat het rapport helder en begrijpelijk is geschreven en de gebruikte methoden en resultaten duidelijk zijn beschreven. Het rapport moet verder zo objectief mogelijk zijn en aangeven welke aannames zijn gemaakt.

Terug naar blog